Ochrana osobných údajov

V súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "nariadenie GDPR") Prevádzkovateľ informuje užívateľov webovej stránky www.kempovo.sk o spracúvaní ich osobných údajov.

1. Identifikačné údaje Prevádzkovateľa

Obchodná spoločnosť I.S.A. AUTO, s. r. o., so sídlom Moyzesova 816/102, 01701 Považská Bystrica, IČO: 52 282 341, DIČ: 2120971622 , IČ DPH: SK2120971622, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 37988/R je Prevádzkovateľom webovej stránky www.kempovo.sk (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Poštová adresa: Moyzesova 816/102, 01701 Považská Bystrica

E-mail: info@kempovo.sk

Tel./Mob.: 0911 118 567

2. Kategórie dotknutých osôb a rozsah spracúvaných osobných údajov

Dotknutou osobou sa rozumie každá fyzická osoba - užívateľ portálu www.kempovo.sk, ktorej osobné údaje sú spracúvané pri používaní webovej stránky www.kempovo.sk, t. j. pri objednávke tovaru z internetového obchodu www.kempovo.sk alebo pri nájme hnuteľnej veci prostredníctvom webovej stránky www.kempovo.sk.

Prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov. Ide o rozsah osobných údajov stanovených osobitnými právnymi predpismi alebo v rozsahu súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov. Prevádzkovateľ spracúva iba osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté dobrovoľne a v nevyhnutnej miere samotnou dotknutou osobou.

3. Právny základ, účel spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je:

1. plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDRP

Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o nájme hnuteľnej veci, ktorú by nebolo možné s dotknutou osobou uzavrieť a riadne plniť bez poskytnutia osobných údajov. V súvislosti s plnením zmluvy Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa pre doručenie tovaru, telefón, e-mail, číslo bankového účtu a záznamy vzájomnej komunikácie medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo v písomnej podobe, číslo občianskeho preukazu výlučne pri nájme hnuteľnej veci.

2. súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely priameho marketingu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR

Dotknutá osoba má pri vypĺňaní objednávkového formulára na tovar z internetového obchodu www.kempovo.sk možnosť zakliknúť políčko "Chcem dostávať reklamné e-maily". Zakliknutím tohto políčka dotknutá osoba vyjadruje výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, a to v rozsahu meno, priezvisko a e-mail. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas prostredníctvom formulára dostupného v spodnej časti tejto stránky. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom:

  • plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, a to najmä vytvorenie, odoslanie a spracovanie objednávky, evidencia objednávok Prevádzkovateľom, preprava a doručenie tovaru, fakturácia a úhrada kúpnej ceny, vybavovanie prípadných reklamácií, nájom hnuteľnej veci, rezervácia termínu nájmu hnuteľnej veci, fakturácia a úhrada nájomného;
  • propagácie služieb, marketingových ponúk, zasielania informácií o službách a novinkách, newsletter.

4. Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dodržiava zásadu zákonnosti, obmedzenia účelu, minimalizácie rozsahu a uchovávania, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti. Prevádzkovateľ nebude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb bez ich výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je nevyhnutné.

Vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti Prevádzkovateľ nemá povinnosť stanoviť zodpovednú osobu. 

Prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb prostriedkami výpočtovej techniky ako aj v podobe písomností vytvorených manuálne alebo výpočtovou technikou.

Prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu. Vo vzťahu k osobným údajom dotknutých osôb Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

5. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Lehota uchovávania osobných údajov dotknutých osôb je vo všeobecnosti 10 rokov, avšak jej dĺžka sa s prihliadnutím na účel spracúvania môže líšiť (napr. lehota 3 rokov od udelenia súhlasu dotknutej osoby za účelom priameho marketingu). Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb vymaže.

6. Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi (najmä kuriérske a prepravné spoločnosti, externé účtovné firmy, poskytovatelia IT služieb), pričom cieľom tejto spolupráce je skvalitnenie služieb poskytovaných na webovej stránke www.kempovo.sk. Sprostredkovatelia pri svojej činnosti pre Prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb, a to len v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupuje tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených osobných záujmov dotknutých osôb a dbá na odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť sprostredkovateľa

7. Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba je oprávnená uplatňovať nasledovné práva týkajúce sa jej osobných údajov:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,
  • právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
  • právo na vymazanie jej osobných údajov,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely priameho marketingu,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (viac informácii na: Konanie o ochrane osobných údajov | Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (gov.sk).

Na uplatnenie jednotlivých práv môže dotknutá osoba využiť formuláre vypracované Prevádzkovateľom, ktoré sú dostupné nižšie.

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť ku dňu 1.5.2021