Reklamačný poriadok internetového obchodu www.kempovo.sk


1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tento Reklamačný poriadok upravuje podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie na tovar predávaný na internetovom obchode www.kempovo.sk obchodnou spoločnosťou I.S.A. AUTO, s. r. o., so sídlom Moyzesova 816/102, 01701 Považská Bystrica, IČO: 52 282 341, DIČ: 2120971622 , IČ DPH: SK2120971622, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 37988/R (ďalej len "Prevádzkovateľ").

1.2 Kupujúci prevzatím tovaru zakúpeného na internetovom obchode www.kempovo.sk vyjadruje súhlas s Týmto Reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

2. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za vady predaného tovaru

2.1 Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí a bezodkladne reklamovať zjavné vady, t. j. najmä množstevný a sortimentný rozdiel a znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.).

2.2 Kupujúci je povinný zaobchádzať s tovarom šetrne, používať ho a skladovať v podmienkach primeraných povahe tovaru. Prevádzkovateľ poskytuje záruku na bežnú kvalitu a prevádzkyschopnosť predávaného tovaru. 

2.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady:

  • ktoré Kupujúci spôsobí na tovare sám,
  • spôsobené použitím tovaru na účely, na ktoré tovar nebol určený,
  • spôsobené nesprávnym skladovaním, nesprávnou manipuláciou s tovarom, neodbornou montážou a zaobchádzaním s tovarom, mechanickým poškodením, ak boli na tovare vykonané úpravy a do tovaru bolo zasahované,
  • spôsobené opotrebovaním v dôsledku používania tovaru, 
  • spôsobené používaním tovaru v nevhodných podmienkach alebo spôsobené živelnou pohromou, 
  • pre ktoré bola dojednaná nižšia cena tovaru pri tovare predávanom za nižšiu cenu.

2.4 Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody na veciach, právach a iných majetkových hodnotách Kupujúceho ani za nepriame náklady a finančné výdavky Kupujúceho spôsobené dodaným tovarom alebo v súvislosti s dodaným tovarom.

3. Záručná doba

3.1 Záručná doba na tovar zakúpený spotrebiteľom v internetovom obchode www.kempovo.sk na konečnú spotrebu, ktorý nie je využívaný v rámci predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania je 24 mesiacov, pokiaľ nie je na daňovom doklade uvedená iná záručná doba. Záručná doba sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

3.2 Záručná doba na výrobné vady tovaru zakúpeného kupujúcim v internetovom obchode www.kempovo.sk na ďalšie podnikanie, ktorý je využívaný v rámci predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania Kupujúceho je 12 mesiacov, pokiaľ nie je na daňovom doklade uvedená iná záručná doba.

3.3 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.

4. Uplatnenie reklamácie

4.1 Miestom reklamácie tovaru je prevádzka I.S.A. AUTO, s. r. o., Moyzesova 816/102, Považská Bystrica v pracovné dni počas prevádzkovej doby od 08:30 do 17:00.

4.2 Reklamáciu je Kupujúci povinný uplatniť ihneď, ako sa chyba na tovare prejaví, bez zbytočného odkladu, inak právo na reklamáciu zaniká. 

4.3 Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar na miesto uvedené v bode 4.1., a to na vlastné náklady. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný vyplniť Reklamačný list v časti "Dôvod reklamácie - presný popis", ktorý je dostupný v spodnej časti tejto stránky ako aj v mieste určenom na uplatnenie reklamácie v bode 4.1.

5. Spôsob vybavenia reklamácie

5.1 V prípade riadneho uplatnenia vád tovaru Kupujúcim v rámci záručnej doby, za ktoré Prevádzkovateľ podľa tohto Reklamačného poriadku zodpovedá, má Kupujúci nárok na bezplatnú výmenu tovaru alebo na vrátenie kúpnej ceny, resp. na primeranú zľavu z kúpnej ceny.  

5.2 Pri reklamácií tovaru zakúpeného spotrebiteľom je prevádzkovateľ povinný vybaviť reklamáciu ihneď, najneskôr však do troch pracovných dní od začatia reklamačného konania. Reklamačné konanie v týchto prípadoch musí byť ukončené najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamačného konania bude Kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a následne mu bude doručený Reklamačný list doporučenou zásielkou.

5.3 V prípade neuznania reklamácie Prevádzkovateľom znáša náklady na odborné skúšky a testy reklamovaného tovaru, prípadne odborné a znalecké posudky Kupujúci. 

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Právne vzťahy zo zodpovednosti za vady tovaru predávaného na internetovom obchode www.kempovo.sk výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a ďalších príslušných právnych predpisov.

6.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tento Reklamačný poriadok kedykoľvek jednostranne aktualizovať, meniť a doplniť. Akékoľvek zmeny tohto Reklamačného poriadku nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.kempovo.sk.

6.3 Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť ku dňu 1.5.2021