Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru internetovým obchodom www.kempovo.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu www.kempovo.sk je obchodná spoločnosť I.S.A. AUTO, s. r. o., so sídlom Moyzesova 816/102, 01701 Považská Bystrica, IČO: 52 282 341, DIČ: 2120971622 , IČ DPH: SK2120971622, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 37988/R (ďalej "Prevádzkovateľ").

1.2 Kupujúci je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná tovar ponúkaný Prevádzkovateľom na webovej stránke www.kempovo.sk (ďalej len "Kupujúci").

1.3 Spotrebiteľ je Kupujúci - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len "Spotrebiteľ").

1.4 Na Kupujúceho, ktorým je fyzická alebo právnická osoba používajúca zakúpený tovar v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia článku 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP"). Odstúpenie od zmluvy a zmluvný vzťah sa v týchto prípadoch riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1.5 Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim sa riadia týmito VOP, Reklamačným poriadkom internetového obchodu www.kempovo.sk a ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

1.6 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa tovaru ponúkaného na webovej stránke www.kempovo.sk uzavretá spôsobom uvedeným v článku 2. týchto VOP.


2. Objednávanie tovaru

2.1 Tovar uvedený na stránkach internetového obchodu www.kempovo.sk si Kupujúci môže objednať nasledovnými spôsobmi:

- objednaním tovaru prostredníctvom nákupného košíka na stránke internetového obchodu www.kempovo.sk,

- odoslaním objednávky na e-mail info@kempovo.sk,

- telefonicky na čísle 0911 118 567 v pracovných dňoch v čase od 8:30 do 17:00.

2.2 Objednávka vzniká výberom tovarov, vyplnením objednávkového formulára a potvrdením objednávky s povinnosťou platby Kupujúcim. Kupujúci je povinný všetky údaje uvádzať správne a pravdivo. Prevádzkovateľ je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky žiadať od Kupujúceho dodatočné potvrdenie prípadne spresnenie objednávky vhodným spôsobom. 

2.3 Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená odoslaním e-mailu Prevádzkovateľa "Potvrdenie prijatia objednávky" Kupujúcemu, prípadne iným vhodným spôsobom v závislosti od formy objednávky tovaru. 

2.4 Kúpnu zmluvu možno meniť alebo rušiť iba na základe vzájomnej dohody medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim, ak tieto VOP alebo príslušné právne predpisy neurčujú inak.

3. Kúpna cena a platobné podmienky


3.1 Kúpna cena je cena uvedená v internetovom obchode www.kempovo.sk v čase odoslania objednávky. Všetky ceny uvedené v internetovom obchode www.kempovo.sk sú zmluvné maloobchodné ceny s DPH bez nákladov na dodanie tovaru.

3.2 Kúpnu cenu tvorí cena za objednaný tovar podľa bodu 3.1 VOP a náklady na dodanie, ktoré budú prirátané k cene za objednaný tovar.

3.3 Náklady na dodanie predstavujú sumu 7,90 EUR pre zásielky tovaru v rámci územia Slovenskej republiky. Pre zásielky tovaru mimo územia Slovenskej republiky ako aj pre zásielky kajakov budú k cene tovaru prirátané náklady na dodanie tovaru individuálne podľa platného cenníka prepravcu.

3.4 Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať od prepravcu a zaplatiť kúpnu cenu Prevádzkovateľovi. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho až okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

3.5 Platba za tovar sa uskutočňuje formou dobierky pri prevzatí tovaru. Doklad o zaplatení vystaví Kupujúcemu prepravca po úhrade dobierky.

3.6 Daňový doklad zašle Prevádzkovateľ Kupujúcemu spolu s tovarom. Daňový doklad slúži zároveň ako dodací list.


4. Dodacie podmienky


4.1 Dodanie objednaného tovaru bude realizované do 14 pracovných dní od prijatia objednávky Prevádzkovateľom.

4.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo predĺženia dodacej doby v prípade nepredvídateľných okolností. O predĺžení dodacej doby bude Prevádzkovateľ informovať Kupujúceho a po vzájomnej dohode určia novú dodaciu dobu.

4.3 V prípade špeciálnej objednávky sa po dohode s Kupujúcim určí individuálna dodacia doba.

4.4 Miesto dodania tovaru je stanovené na základe objednávky Kupujúceho.

4.5 Prevádzkovateľ zasiela objednaný tovar kupujúcemu na dobierku prostredníctvom prepravcu. Po odovzdaní tovaru na prepravu Prevádzkovateľ zašle Kupujúcemu informačný e-mail "Objednávka bola odoslaná".

4.6 Tovar je možné po dohode s Prevádzkovateľom vyzdvihnúť osobne v prevádzke I.S.A. AUTO, s. r. o., Moyzesova 816/102, 017 01 Považská Bystrica počas prevádzkovej doby od 08:30 17:00, pokiaľ Kupujúci uviedol osobný odber v objednávke.

5. Odstúpenie od zmluvy


5.1 Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru od prepravcu.

5.2 Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.3 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v týchto prípadoch:

  • ak bol tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa,
  • ak bol tovar vyrobený na mieru,
  • ak bol tovar určený osobitne pre jedného Spotrebiteľa,
  • ak ide o tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • ak ide o tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

5.4 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku u Prevádzkovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný v spodnej časti tejto stránky.

5.5 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku vrátiť Prevádzkovateľovi tovar, a to jeho zaslaním na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo ho odovzdať Prevádzkovateľovi alebo osobe poverenej Prevádzkovateľom na prevzatie tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Spotrebiteľ.

5.6 Tovar musí byť zaslaný kompletný, nepoškodený, bez známok opotrebenia. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Prevádzkovateľ je oprávnený uplatniť si u Spotrebiteľa náhradu škody, ktorá mu vznikla znížením hodnoty tovaru.

5.7 Pokiaľ sú splnené všetky podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, vráti Prevádzkovateľ Spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu v lehote štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy poštovou poukážkou na adresu Spotrebiteľa. Kúpnu cenu je možné zaslať aj na bankový účet Spotrebiteľa, pokiaľ o to Spotrebiteľ požiada.

6. Záručné podmienky

6.1 Záručné podmienky sú upravené v Reklamačnom poriadku internetového obchodu www.kempovo.sk v časti Reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok tvorí prílohu týchto VOP a je ich neoddeliteľnou súčasťou. 

7. Záverečné ustanovenia


7.1 Kupujúci zakliknutím políčka "Súhlasím s Obchodnými podmienkami www.kempovo.sk" v rámci objednávkového formulára a odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. VOP platia v rozsahu a v znení uvedenom na internetovej stránke www.kempovo.sk v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

7.2 Prevádzkovateľ webovej stránky www.kempovo.sk zhromažďuje a spracúva osobné údaje Kupujúcich tovaru na webovej stránky www.kempovo.sk v súlade s platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v súlade s právnymi aktmi Európskej únie. Viac o zásadách ochrany osobných údajov, spôsobe ich spracúvania, právach dotknutých osôb a ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete TU.

7.3 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak prevádzkovateľ na žiadosť Spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len ARS). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva subjektu ARS podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z., a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 zákona č. 391/2015 Z. z.. Príslušným subjektom na ASR s Prevádzkovateľom internetového obchodu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Spotrebiteľ. Okrem ARS má Spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

7.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek jednostranne aktualizovať, meniť a doplniť. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.kempovo.sk.

7.5 Tieto VOP podliehajú preskúmaniu orgánom dozoru - Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, odbor výkonu dozoru.

7.6 VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť ku dňu 1.5.2021Obchodné podmienky pre nájom HNUTEĽNEJ VECI


1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné a zmluvné podmienky pre nájom hnuteľnej veci (ďalej len "NVOP") bližšie upravujú zmluvný vzťah vzniknutý na základe Zmluvy o nájme hnuteľnej veci (ďalej len "Zmluva") uzavretej medzi obchodnou spoločnosťou I.S.A. AUTO, s. r. o., so sídlom Moyzesova 816/102, 01701 Považská Bystrica, IČO: 52 282 341, DIČ: 2120971622 , IČ DPH: SK2120971622, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 37988/R ako prenajímateľom (ďalej len "Prenajímateľ") a druhým účastníkom Zmluvy ako nájomcom (ďalej len "Nájomca") (Prenajímateľ a Nájomca ďalej spoločne len "Zmluvné strany") a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

1.2 Predmetom Zmluvy je nájom hnuteľnej veci vrátane jej príslušenstva (ďalej len "Predmet nájmu") opísanej v Zmluve a v preberacom protokole tvoriacom neoddeliteľnú prílohu Zmluvy.

1.3 Všetky ceny uvedené v Zmluve, NVOP a na webovej stránke www.kempovo.sk sú uvádzané s DPH.

1.4 Nájomca zaslaním záväznej rezervácie a uhradením rezervačnej zálohy za nájom vyjadruje súhlas s NVOP, ktoré sa stávajú pre Zmluvné strany záväzné.

2. Základné podmienky, rezervácia

2.1 Minimálna doba nájmu je definovaná na webovej stránke Prenajímateľa www.kempovo.sk v časti cenník, pokiaľ nie je Zmluvnými stranami dohodnutá iná doba nájmu.

2.2 Nájom Predmetu nájmu si Nájomca objednáva u Prenajímateľa najmä vyplnením rezervačného formulára na stránke www.kempovo.sk alebo zaslaním elektronickou poštou na adresu info@kempovo.sk, telefonicky alebo iným obvyklým spôsobom.

2.3 Prenajímateľ po obdržaní objednávky spracuje objednávku najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa po prijatí objednávky a v tejto lehote vystaví a pošle Nájomcovi zálohovú faktúru a súčasne rezervuje termín v rezervačnom systéme.

2.4 Pokiaľ nie je medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, pripísaním rezervačnej zálohy Nájomcu na bankový účet Prenajímateľa v termíne splatnosti sa stáva rezervácia pre Zmluvné strany záväznou. Neuhradením rezervačnej zálohy v termíne splatnosti sa rezervácia v rezervačnom systéme automaticky ruší.

2.5 Prenajímateľ je oprávnený zrušiť záväznú rezerváciu najmä, nie však výlučne, ak sa stane rezervovaný Predmet nájmu nepoužiteľný z dôvodu nenávratného poškodenia a súčasne možno predpokladať, že do doby začatia nájmu sa nepodarí poškodenia odstrániť, alebo z iných objektívnych dôvodov na strane Prenajímateľa, ktoré znemožňujú nájom. Ak sa nepodarí Účastníkom dohodnúť na náhradnom riešení ako napr. posun termínu, náhradný Predmet nájmu a podobne, vráti Prenajímateľ Nájomcovi zaplatenú zálohu za nájom prevodom na bankový účet Nájomcu najneskôr do 14 dní od zrušenia záväznej rezervácie. Nájomca nie je oprávnený domáhať sa akejkoľvek náhrady škody pri zrušení rezervácie Prenajímateľom.

3. Nájomné, kaucia

3.1 Celková výška nájomného za Predmet nájmu a ďalších služieb spojených s nájmom sú splatné 14 dní pred začiatkom nájmu, pokiaľ nie je Zmluvnými stranami dohodnuté inak.

3.2 Rezervačná záloha predstavuje 60% z celkovej výšky nájomného za Predmet nájmu, pokiaľ nie je Zmluvnými stranami dohodnuté inak.

3.3 V prípade zrušenia záväznej rezervácie Nájomcom bude Prenajímateľ účtovať storno poplatok za zrušenie záväznej rezervácie vo výške:
-20% z celkovej výšky nájomného za Predmet nájmu, ak bola záväzná rezervácia zrušená viac ako 30 dní pred začiatkom nájmu
-40% z celkovej výšky nájomného za Predmet nájmu, ak bola záväzná rezervácia zrušená viac ako 14 dní pred začiatkom nájmu
-60% z celkovej výšky nájomného za Predmet nájmu, ak bola záväzná rezervácia zrušená 14 a menej dní pred začiatkom nájmu.

3.4 Neprevzatím Predmetu nájmu Nájomcom, neskorým prevzatím Predmetu nájmu Nájomcom, poprípade predčasným odovzdaním Predmetu nájmu Prenajímateľovi pred uplynutím doby nájmu nevzniká Nájomcovi nárok na vrátenie žiadnej časti nájomného, a to ani pomernej časti nájmu pri predčasnom odovzdaní Predmetu nájmu Prenajímateľovi.

3.5 Pri prevzatí Predmetu nájmu Nájomcom od Prenajímateľa je Nájomca povinný zložiť vratnú zálohu (ďalej len "Kaucia") v hotovosti k rukám Prenajímateľa. Výška kaucie je uvedená na webovej stránke Prenajímateľa www.kempovo.sk v časti cenník. Prenajímateľ je oprávnený uspokojiť akékoľvek svoje splatné pohľadávky voči Nájomcovi z kaucie, a to najmä, nie však výlučne skutočné náklady vynaložené Prenajímateľom na odstránenie vzniknutej škody a/alebo poškodenia na Predmete nájmu, náklady na očistenie Predmetu nájmu v prípade jeho znečistenia Nájomcom, skutočné náklady Prenajímateľa vzniknuté v súvislosti s odcudzením a/alebo stratou Predmetu nájmu, pokuty a poplatky vyrubené Prenajímateľovi v súvislosti s Predmetom nájmu, ak tieto pohľadávky Prenajímateľa voči Nájomcovi vznikli v čase od prevzatia Predmetu nájmu Nájomcom od Prenajímateľa až do jeho odovzdania Prenajímateľovi, prípadne aj neskôr, ak takéto pohľadávky Prenajímateľa vznikli v súvislosti s užívaním Predmetu nájmu Nájomcom. Pokiaľ celkovú výšku škody spôsobenú Nájomcom Prenajímateľovi nie je možné vyčísliť pri skončení doby nájmu, resp. odovzdaní Predmetu nájmu Prenajímateľovi, Prenajímateľ je oprávnený zadržať kauciu až do doby úplného vyčíslenia výšky škody, najviac však na dobu dvoch mesiacov odo dňa skončenia nájmu, resp. odovzdania Predmetu nájmu Prenajímateľovi. Pri určení výšky škody Prenajímateľ vychádza predovšetkým z hodnoty Predmetu nájmu, skutočných nákladov vynaložených na opravu Predmetu nájmu, ako aj z ich kombinácie. V prípade, že výška škody spôsobenej Nájomcom Prenajímateľovi presahuje hodnotu kaucie, Nájomca je povinný uhradiť Prenajímateľovi rozdiel medzi výškou skutočnej škody spôsobenej Prenajímateľovi a kauciou na základe faktúry vystavenej Prenajímateľom so splatnosťou 14 dní. Prenajímateľ je povinný vrátiť Nájomcovi kauciu najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia doby nájmu a riadneho odovzdania Predmetu nájmu Prenajímateľovi, pokiaľ nie je kaucia Prenajímateľom zadržaná v zmysle NVOP a Zmluvy.


4. Prevzatie a odovzdanie Predmetu nájmu

4.1 Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, prevzatie a odovzdanie Predmetu nájmu sa uskutoční na adrese sídla Prenajímateľa - Moyzesova 816/102, 01701 Považská Bystrica počas pracovných dní v čase od 8:30 - 16:30. Presný čas prevzatia a odovzdania Predmetu nájmu si Zmluvné strany dohodnú minimálne 1 deň vopred.

4.2 Pri prevzatí Predmetu nájmu je Nájomca - fyzická osoba povinný predložiť Prenajímateľovi k nahliadnutiu občiansky preukaz alebo cestovný pas. Ak je Nájomcom právnická osoba, pri prevzatí Predmetu nájmu predloží štatutárny orgán Nájomcu - právnickej osoby občiansky preukaz alebo cestovný pas. Ak Predmet nájmu prevezme iná osoba ako štatutárny orgán Nájomcu - právnickej osoby, je táto okrem dokladu totožnosti povinná predložiť Prenajímateľovi aj doklad preukazujúci jej oprávnenie prevziať Predmet nájmu za Nájomcu - právnickú osobu (napr. splnomocnenie).

4.3 Pri prevzatí Predmetu nájmu Nájomcom Zmluvné strany spíšu preberací protokol, ktorý obsahuje najmä popis Predmetu nájmu a jeho príslušenstva ako aj prípadné nedostatky a poškodenia Predmetu nájmu.

4.4 Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Predmet nájmu Nájomcovi v stave spôsobilom na riadne užívanie. Prenajímateľ pri odovzdaní Predmetu nájmu Nájomcu poučí najmä o funkciách a bezpečnom ovládaní Predmetu nájmu, o jeho používaní, spôsobe čistenia a údržby. Zároveň Prenajímateľ informuje Nájomcu aj o prípadných nedostatkoch na Predmete nájmu. 


4.5 Nájomca je povinný uhradiť Prenajímateľovi poplatok za oneskorené vrátenie Predmetu nájmu vo výške €5 za každú začatú hodinu od uplynutia dohodnutej doby nájmu.


5. Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán

5.1 Nájomca je povinný užívať Predmet nájmu len na dohodnutý účel a v súlade s týmito NVOP a podmienkami v Zmluve. Nájomca je povinný užívať Predmet nájmu riadne, primerane jeho povahe a určeniu, chrániť ho pred poškodením, znehodnotením, odcudzením alebo zničením. 

5.2 Nájomca je povinný vrátiť Prenajímateľovi Predmet nájmu nepoškodený a vyčistený. Pokiaľ Nájomca poruší túto povinnosť, Prenajímateľ je oprávnený uspokojiť svoje skutočné náklady vynaložené na odstránenie vzniknutej škody a/alebo poškodenia na Predmete nájmu ako aj náklady na očistenie Predmetu nájmu v prípade jeho znečistenia Nájomcom v zmysle bodu 3.5 týchto NVOP.

5.3 Nájomca nie je oprávnený vykonávať ani dať vykonať tretej osobe akékoľvek úpravy na Predmete nájmu. Ak je počas doby nájmu nutné vykonať na Predmete nájmu opravu, Nájomca je povinný túto skutočnosť vopred konzultovať s Prenajímateľom. Prípadné schválenie opravy Prenajímateľ pošle Nájomcovi písomne elektronickou poštou a/alebo SMS správou.

5.4 Nájomca je povinný užívať Predmet nájmu tak, aby Prenajímateľovi nevznikala škoda. Pokiaľ sú Nájomcovi v čase pri rezervácii Predmetu nájmu, najneskôr však pri prevzatí veci od Prenajímateľa známe skutočnosti, v dôsledku ktorých by v súvislosti s používaním Predmetu nájmu mohla Prenajímateľovi vzniknúť škoda, je povinný Prenajímateľa na tieto skutočnosti upozorniť. najneskôr pri prevzatí veci od Prenajímateľa pred začiatkom dohodnutej doby nájmu.

5.5 Nájomca je zodpovedný za všetky škody, vrátane ujmy na zdraví, ktoré vzniknú používaním Predmetu nájmu a sú spôsobené Nájomcom a/alebo tretími osobami, ktorým Nájomca umožní používať Predmet nájmu, okrem bežného opotrebenia Predmetu nájmu. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť Prenajímateľovi všetky vzniknuté škody na Predmete nájmu.


5.6 V prípade odcudzenia Predmetu nájmu je Nájomca povinný bezodkladne túto skutočnosť nahlásiť príslušnému obvodnému oddeleniu Policajného zboru SR a Prenajímateľovi.

5.7 Prenajímateľ (alebo tretie osoby určené Prenajímateľom) je oprávnený Nájomcovi odobrať Predmet nájmu na Nájomcove náklady v prípade, že Predmet nájmu po skončení doby nájmu Nájomca neodovzdá Prenajímateľovi v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste alebo ak Nájomca užíva Predmet nájmu v rozpore so Zmluvou a NVOP


6. Záverečné ustanovenia


6.1 Prenajímateľ ako prevádzkovateľ webovej stránky www.kempovo.sk zhromažďuje a spracúva osobné údaje Nájomcov a užívateľov webovej stránky www.kempovo.sk v súlade s platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v súlade s právnymi aktmi Európskej únie. Viac o zásadách ochrany osobných údajov, spôsobe ich spracúvania, právach dotknutých osôb a ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete TU.

6.2 Prenajímateľ si vyhradzuje právo tieto NVOP kedykoľvek jednostranne aktualizovať, meniť a doplniť. Akékoľvek zmeny týchto NVOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.kempovo.sk. 

6.3 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre riadne plnenie Zmluvy a NVOP.

6.4 Zmluva a preberací protokol sa vyhotovujú v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jeden rovnopis. Nájomca spolu so Zmluvou a preberacím protokolom obdrží aj jedno vyhotovenie týchto NVOP.

6.5 Nájomca zaslaním záväznej rezervácie a uhradením rezervačnej zálohy za nájom vyjadruje súhlas s obsahom NVOP, s ktorými sa vopred oboznámil a ktoré sa stávajú pre Zmluvné strany záväznými.

 
6.6 NVOP nadobúdajú platnosť a účinnosť ku dňu  1.5.2021